A CLASSIC FOR MEN webáruház használatakor vásárlóink jogainak érvényesítése és védelme rendkívül fontos számunkra. Látogatása során a www.classicformen.hu honlapon személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. E szenzitív adatok védelmét, a rendszeresen kiküldött ajánlataink, értesítések, illetve egyéb más bizalmas üzenetváltások során is szigorúan betartjuk. Jelen ismertetővel szeretnénk felhívni figyelmét ennek részleteire, kihangsúlyozva adatvédelmi elkötelezettségünket, a hatályos törvényi előírásokat szem előtt tartva.

A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, ADATAI
A vállalkozás neve: Classic For Men Webshop
Tulajdonos: Orosz Balázs egyéni vállalkozó
Székhely: 6725 Szeged, Szent Ferenc u. 8/A
Regisztrációs szám: 50158160
Adatkezelésért felelős személy: Orosz Balázs
E-mail cím: classic@classicformen.hu
Mobil: +36 30 855 6444

A CLASSIC FOR MEN WEBÁRUHÁZ ADATAI
A vállalkozás neve: Classic For Men Webshop
Tulajdonos: Orosz Balázs egyéni vállalkozó
Székhely cím és postai cím: 6725 Szeged Szent Ferenc u. 8/A
Telefon: +36 30 855 6444
Adószám: 67387777-1-26
E-mail cím: classic@classicformen.hu
Weboldal: http://www.classicformen.hu

 

ADATVÉDELEM 

AZ ADATKEZELÉS HELYE
A Szolgáltató székhelye 6725 Szeged Szent Ferenc u. 8/A, valamint a http://www.classicformen.hu webhely. 

A SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSI CÉLJAI
A Szolgáltató személyes adatot kizárólag saját üzleti céljaihoz kapcsolódóan kezel. Ezek a célok: ajánlat, szerződés, számlázás, saját ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolatos kommunikáció, hírlevél, direkt marketing küldemények, nyereményjátékok, kedvezmények biztosítása.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
Név, személyes (vagy céges, de személyhez kapcsolódó) e-mail cím, telefonszám, lakcím.

ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK ÉS MÓDJA
Hírlevél küldést a Mailchimp, rendszerén keresztül végzünk, ahol a rendszerszolgáltató: The Rocket Science Group LLC. 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308. A hírlevélre történő feliratkozás történhet a honlapon erre a célra létrehozott blokkban, vagy egyéb rendezvényen, vásárlás, kedvezmény vagy nyereményjáték során kifejezetten erre a célra adott hozzájárulással. A hírlevélről a feliratkozott bármikor díjmentesen leiratkozhat a levél alján található leiratkozási linken. A leiratkozással e-mail címe automatikusan törölve van. Valamint telefonon, írásban és személyesen is kérheti a leiratkozást, amely alapján a Szolgáltató haladéktalanul elvégzi az adat törlését. A vásárlásnak, nyereményjátékban való részvételnek, kedvezmény érvényesítésének vagy rendezvényen való részvételnek nem feltétele a hírlevélre való feliratkozás, hozzájárulás.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA
A személyes adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig, illetve törlési kérés beérkezéséig kezeljük, a fentiek alapján haladéktalanul töröljük. 

ADAT ÁTADÁSA HARMADIK FÉL RÉSZÉRE
Harmadik fél részére csak kifejezetten az érintett személy írásos hozzájárulása alapján, meghatározott feltételei mellett adunk át személyes adatot. Kivételt jelent ez alól a hatósági és/vagy bűnügyi célú adatszolgáltatás, amelyet a mindenkori hatályos előírások alapján bocsátunk a hatóság rendelkezésére.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, IRÁNYELVEK
Orosz Balázs egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) tevékenysége során ügyfelei és partnerei (a továbbiakban: „Felhasználó”) adatainak kezelésében: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismeréséről az 2011. évi CXII.Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről az 1995. évi CXIX.törvény alapján az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a Szolgáltatóval írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződés (jelen esetben az Általános Szerződési Feltételek) tartalmaz minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján- az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződés (ÁSZF) tartalmazza, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában,

 1. a) A rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  b) Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 2. életévét betöltött személyek törvényes képviselőjük beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nélkül érvényes hozzájáruló jognyilatkozatot tehetnek adataik kezelése tekintetében.

AZ ADATBIZTONSÁG VÉDELME
A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A Szolgáltató adatfeldolgozóként is köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi-, közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Szolgáltató további intézkedésekkel biztosítja

 1. a) A jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  b) Az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  c) Annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  d) Annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  e) A telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  f) Azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A Szolgáltatónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltatónak.

ADATFELDOLGOZÁS
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt. Adatzárolási kötelezettség, ha az érintett kéri, vagy a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

SÜTIK HASZNÁLATA
A CLASSIC FOR MEN webáruház esetenként cookie-kat, úgynevezett "sütiket" használ. Ezek olyan állományok, melyek információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól, hogy a későbbiekben vásárlóink számára egy még gördülékenyebb szolgáltatást tudjunk nyújtani. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. Ezek nem tárolnak személyes információkat. Fajtái az alábbiak lehetnek;

Azonosításhoz szükséges sütik - ezekkel a sütikkel azonosítjuk önt és a beállításait. Ilyen például az, hogy be van-e jelentkezve, illetve az, hogy hol tart a rendelésének folyamata.

Elemzéshez használt sütik - ahhoz, hogy az oldalunk a legjobb élményt nyújtsa, időről-időre elemezzük annak használatát. Ezek a sütik adatokat továbbítanak az elemző szoftver felé.

Hirdetésszolgáltatók sütijei - egyes aloldalakon reklámok jelenhetnek meg. Ezeket a reklámokat vagy külső szolgáltató, vagy valamelyik partnerünk adja. Ezek a sütik ahhoz kellenek, hogy lehetőleg ne terheljük önt olyan reklámokkal, melyek valószínűleg nem érdeklik önt.

Egyéb harmadik fél sütijei - ilyenek például a közösségi oldalak alkalmazásai, melyekkel kinyilváníthatja tetszését az oldalunk iránt, vagy megoszthatja azokat kedvenc közösségi oldalán.

Sütik karbantartása - önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

A Szolgáltató az egyes adatkezelésekhez kapcsolódóan adatkezelési nyilvántartási számokkal rendelkezik, az alábbiak szerint:

NAIH-93735/2016. direkt marketing
NAIH-93736/2016. nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés 
NAIH-93737/2016. fogyasztói szokások felmérésére szolgáló adatbázis építés
NAIH-93738/2016. kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése
NAIH-93739/2016. honlapon történő regisztráció
NAIH-93740/2016. webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
NAIH-93741/2016. hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis