ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2017.01.01. napjától visszavonásig

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Orosz Balázs egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató, Vállalkozás, Eladó) által üzemeltetett www.classicformen.hu, illetve a www.classicformen.com aldomain címen is elérhető internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló jogszabály (A Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete) értelmében a feltételeket elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt az alábbiakat feltétlenül olvassa el!

 

TARTALOM

1. A WEBÁRUHÁZRÓL
2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
3. ADATKEZELÉS
4. REGISZTRÁCIÓ
5. MEGRENDELÉS
6. VÉTELÁR
7. FIZETÉSI FELTÉTELEK
8. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
9. KELLÉKSZAVATOSSÁG
10. TERMÉKSZAVATOSSÁG
11. JÓTÁLLÁS
12. ELÁLLÁSI JOG
13. TERMÉKVISSZAKÜLDÉS
14. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
15. KAPCSOLATFELVÉTEL
16. PANASZÜGYINTÉZÉS
17. VERSENYEK, JÁTÉKOK, NYEREMÉNYSORSOLÁSOK
18. TARTALOM
19. KÜLSŐ HIVATKOZÁSOK
20. TULAJDON- ÉS SZERZŐIJOG, SZOFTVER ILLETVE VÉDJEGYEK

 

 

1. A WEBÁRUHÁZRÓL

Megrendelése esetén ún. távollévők között kötött szerződés jön létre, amely olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

A szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben a weboldalon található egyes termékek honlapján tájékozódhat.

A vállalkozás neve: Classic For Men Webshop / Orosz Balázs egyéni vállalkozó
Székhely 6725 Szeged, Szent Ferenc u. 8/A
Regisztrációs szám: 50158160
Adószám: 67387777-1-26
Bankszámlaszám: 57400107-10007503-00000000

Elérhetőségeink
E-mail cím: classic@classicformen.hu
Mobil: +36 30 855 6444
Postacím: 6725 Szeged Szent Ferenc u. 8/A

Ügyfélszolgálat
Magyar és angol nyelven telefonos és e-mail ügyfélszolgálatot biztosítunk.
Ha bármi kérdés merülne fel, vagy csak tanácsra lenne szükség, a fenti elérhetőségeken bármikor elérhetőek vagyunk. Telefonszámunk természetesen normál díjjal hívható.

 


2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.classicformen.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Classic For Men internetes áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Classic For Men internetes áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv.") szabályozza. Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, a törvényben meghatározottak szerinti működésünk biztosított

2.2. A szerződés tárgya a Classic For Men internetes áruházban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismertetjük.

2.3. A Classic For Men internetes áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség (lásd Elérhetőségeink). A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

 


3. ADATKEZELÉS

 

3.1. A Classic For Men internetes áruházhoz való hozzáférés és magának a weboldalnak a használata során a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatkezelés és adatvédelem szerint járunk el. Külön Adatkezelési Szabályzatot állítottunk össze, amelyet itt érhető el. Jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag a vásárlási folyamat és szerződések kezelése során történő adatkezelés leírását tartalmazza. 

3.2. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret.

A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

- az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

- az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

3.3. Vásárlás és szerződéskötés során történő adatkezelés

Kizárólag olyan személyes adatot kezelünk, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Classic For Men internetes áruház a weboldalán történő megrendeléseket teljesíteni tudja, az ügyfelekkel fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük.

Az erre az adatkezelésre vonatkozó NAIH regisztrációs számunk: NAIH-93739/2016.

Érintett személyek köre: magyarországi természetes személyek

A vásárlás és szerződéskötés során kezelt személyes adatok köre:
Név
Cím
Telefonszám
Személyes e-mail cím
Bankkártya szám

Az adatkezelés formája:
Automatizált elektronikus kezelés, szükség esetén manuális kezelés, törlés vagy módosítás.

Az adatkezelés jogalapja: a vásárlási folyamat kezdetén első vásárláskor a vásárló önként megadja adatait a rendelési folyamatban, ennek során elfogadja mind az ÁSZF-et, mind az Adatkezelési Szabályzatot. További vásárlások esetén, vagy önkéntesen az első vásárlás alkalmával a vásárló regisztrál, a regisztráció során önként megadja adatait. Tehát az adatkezelés a vásárló önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés időtartama: A vásárló által megadott adatokat szerződéskötés esetén 5 évig őrizzük meg. Amennyiben a regisztrációt nem követi vásárlás, a regisztráció során megadott személyes adatokat határozatlan ideig vagy a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük meg.

A hozzájárulást bármikor, külön díj felszámítása nélkül vissza lehet vonni. A hozzájárulás visszavonását, regisztrációja törlését elérhetőségeink bármelyikén megteheti. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul és visszaállíthatatlanul töröljük elektronikus rendszereinkből és nyomtatott nyilvántartásainkból egyaránt.

Adatfeldolgozás:
A Classic For Men webáruház futárszolgálat részére ad át adatot, kizárólag szállítási szolgáltatás teljesítéséhez. Átadott adatok: Név, cím, telefonszám, e-mail cím. A konkrét futárszolgálat megnevezése a rendelési folyamatban a házhozszállítás választása esetén látható.

Adatátadás harmadik adatkezelő fél számára:
A Classic For Men webáruház harmadik fél számára kizárólag az érintett személy írásos hozzájárulása esetén ad át adatot. Amennyiben több fél számára szeretne átadni személyes adatot, úgy minden fél megnevezésével együtt az érintett személyt ezen feleknek történő adatátadásról egyenként nyilatkoztatja.

 


4. REGISZTRÁCIÓ

4.1. Regisztrálni a webáruházba a www.classicformen.hu, illetve a www.classicformen.com oldalakon található online regisztrációs űrlappal lehet. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Classic For Men internetes áruház weboldalához történő hozzáférést korlátozzuk azokra a látogatóinkra, akik regisztráltak, kivéve, ha a vonatkozó törvények mást írnak elő. A vásárlási szerződés Vállalkozó, mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. 

4.2. Mint cég, vagy Ön, mint természetes személy, csak egyszer regisztrálhat weboldalunkra. A Classic For Men internetes áruház oldalán történő regisztráció a következő feltételekhez kötött: a regisztráció időpontjában már betöltötte 18. életévét és természetes személy, illetve cég képviselője, illetve a regisztráció által biztosít bennünket, hogy az Ön által megadott adatok valósak, pontosak, érvényesek és teljesek.

4.3. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem tudjuk elfogadni és a rendelést feldolgozni. Ezért kérjük, hogy győződjön meg a megadott adatok helyességéről. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával, a rendelést nem teljesíthetjük. Erről e-mailen keresztül tájékoztatjuk.

4.4. Regisztráció megszüntetésre is lehetőség van. A Classic For Men internetes áruház többek között lehetővé teszi vásárlói számára a kapcsolattartás megszüntetését, adatainak kijavítását, módosítását és törlését webáruházunk nyilvántartásából.

 


5. MEGRENDELÉS

5.1. A vásárolandó termékkel kapcsolatos tulajdonságok, jellemzők és használatukra vonatkozó utasítások a konkrét termék weboldaláról lehet megismerni. Ezeken a termék weboldalakon minden szükséges információt megtalálhat az adott termékről.

5.2. A vételár minden esetben a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, már tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA).

5.3. Amennyiben Ön a Classic For Men internetes áruház weboldaláról rendelést indít el, az az Ön részéről vásárlási ajánlatnak számít az adott terméket illetve termékeket illetően. A rendelés elküldését követően rendeléséről visszaigazoló e-mailt küldünk. Rendelése csak akkor lesz érvényes, ha az a visszaigazoló email formájában elfogadásra kerül. Rendelést az Ön biztonsága érdekében telefonon keresztül nem áll módunkban elfogadni. Ezúton is tájékoztatjuk, hogy a „MEGRENDELÉS” gombra kattintással fizetési kötelezettséggel járó megrendelést tesz. A rendelés leadását követően rendszerünk azonnal, de legkésőbb 24 órán belül automatikusan emailt küld a rendelésével kapcsolatban. Az elküldött emailekben minden információt megtalál a rendelésének részleteivel: megrendelésének visszaigazolása, amely teljes tájékoztatást ad megrendeléséről, illetve a választott szállítási móddal kapcsolatban tartalmaz információkat.

5.4. Felhívjuk figyelmét, hogy az internetes kereskedelemre vonatkozó jogszabályok értelmében az áru megrendelése egyben kötelezettséget is keletkeztet a termék megvásárlására és átvételére, mivel a szerződés létrejön, ha a kereskedő visszaigazolása 48 órán belül megtörténik. Tájékoztatjuk, hogy a visszaigazoló emaillel a megrendelése érvényessé válik. Amennyiben a megrendeléstől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevő részére a visszaigazoló email, abban az esetben a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól. Felhívjuk figyelmét arra, hogy levelezési szolgáltatója beállításától függően a visszaigazoló levél spam mappába kerülhet, ezért érdemes azt figyelemmel követnie, ha a várt visszaigazolás néhány órán belül nem érkezne meg. Kérjük, figyeljen arra, hogy ha egy szállítmány már folyamatban van, az ezzel kapcsolatos információkat már nem frissítheti vagy javíthatja, és az ebből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A Classic For Men internetes áruházban történt rendeléssel Ön, mint vásárló kijelenti, hogy elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és tisztában van a rendelés menetével. A Megrendelő vállalja a megrendelt áru mennyiségi és minőségi átvételét, a megrendelt áru kifizetését a kiválasztott fizetési módnak megfelelően. Amennyiben a küldemény átvétele az Ön, mint vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltséget a szállítónak megtéríti.

 


6. VÉTELÁR

6.1. A Classic For Men internetes áruház weboldal termékeinél feltüntetett árak bruttó ajánlati egységárként tartalmazzák az ÁFA-t és a weboldalon megjelölt pénznemben értendők. A termékeket a weboldalon megjelölt pénznemben számlázzuk ki. Az ebből fakadó, a hitel- vagy betéti kártyáját kiállító bank által alkalmazott bármely díjért, költségért nem vállalunk felelősséget, ennek a terhét Ön viseli. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik véglegessé, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző emailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. A termékek árai és egyéb költségek bármikor módosulhatnak, ám ezeket a módosításokat természetesen nem alkalmazzuk a már megrendelt termékekre.6.2. A szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a külföldre szállítás fuvardíjáról és/vagy annak postaköltségéről), annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, az egyes árucikkek weboldaláról olvashat tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy külföldi rendeléskor a pénzemből fakadó, adott országon belül lévő ÁFA- kulcs, illetve pénzátváltási értékek ingadozása függvényében ezek az árak csak irányadóak.6.3. A Classic For Men internetes áruház oldala sok terméket tartalmaz, ezért minden igyekezetünk ellenére sem zárhatjuk ki, hogy egyes termékeket hibásan árazunk be. A kiszállítási folyamat során rendszerint ellenőrizzük az árakat, és ha a termék helyes ára kisebb, mint ami fel volt tüntetve a weboldalunkon, akkor a kisebbik összeget fizettetjük meg Önnel. Ha a termék helyes ára nagyobb, mint ami fel volt tüntetve, természetesen nem fizettetjük meg Önnel a nagyobb összeget, hanem saját belátásunk szerint vagy kapcsolatba lépünk Önnel, hogy szállítás előtt döntse el, hogy kéri-e így is a terméket vagy elutasítjuk rendelését, és megfelelő módon értesítjük Önt.6.4. Amennyiben a Classic For Men internetes áruház, mint szolgáltató, minden gondossága ellenére rendszerhiba miatt hibás, „0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár, vagy egyértelműen láthatóan hibás ár kerül a weboldal felületére, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.6.5. Árkedvezmények6.5.1. Weboldalunkról történő termékvásárlás során előfordulhat, hogy árkedvezményt adunk a saját árkedvezményi szabályaink alapján. A kedvezményeknek több fajtája is lehetséges - pl. akció, törzsvásárlói kedvezmény, hűséges vásárlói árkedvezmény, amelyeket személyenként, véletlenszerűen, versenyen vagy vevői felmérésen való részvétel eredményeképpen kapott, illetve kuponkedvezmények, amelyek a „KOSÁR” megrendelésének elküldése során érvényesíthető). A kedvezmények nem összevonhatóak, viszont amennyiben példának okáért egy kuponkedvezmény felülírna egy már meglévő törzsvásárlói vagy más fennálló kedvezményt, az az Ön belátásán alapul, melyiket választja.6.5.2. A Classic For Men internetes áruház oldalain megjelenő, akciós termékek eredeti, vonallal áthúzott árai a korábbi eredeti árra vonatkoznak, ilyenkor minden esetben a felettük látható kiskereskedelmi ár az aktuális, amelyen a Classic For Men abban az időszakban értékesíti a terméket az eredeti, teljes ár helyett. Ezek az árak időszakosak is lehetnek, függhetnek bizonyos időtartamra vonatkozóan, ebből kifolyólag változhatnak az adott termékfajta elfogyása és az akció illetve egyéb rájuk vonatkozó kedvezmények idejének lejárta esetén. Az árkedvezmény feltüntetésekor a feltételeket is megismerheti, pl. „A készlet erejéig”vagy konkrét időpont, illetve feltétel (vásárlási mennyiség) megjelölésével. Árakcióink minden esetben megfelelnek az erre vonatkozó jogszabályoknak.6.5.3. Amennyiben másként nem rendelkezünk, az árkedvezmények előre meghatározott mértékűek, amelyek a lista- és adott végtermékoldalakon kerülnek látható módon feltüntetésre, amennyiben azok érintettek árkedvezményben. Mindezek mellett ezek az árengedményes termékek a „KOSÁR” és a „KÍVÁNSÁGLISTA” tételeinek árjelzéseinél is láthatóak abban az esetben, ha azok kedvezményes áron kerültek értékesítésre.6.5.4. Amikor olyan terméket küld vissza, amelyik esetében Ön bármely okból kifolyólag (önkéntes termékvisszaküldés, törvényes elállási jog, szavatosság) pénzvisszatérítésre jogosult, a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló árból levonjuk az arra a termékre alkalmazott árkedvezményt, és csak a ténylegesen kifizetett összeget térítjük vissza.6.5.5. Árkedvezmény nem adható ki készpénzben vagy pénzvisszatérítésként.

 


7. FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A megrendelést követően annak teljes összegét előre ki kell fizetnie, amelyre lehetősége van hitelkártyával, illetve banki átutalással/befizetéssel. Ezen kívül megrendelését átveheti utánvétellel is, viszont ennek plusz költsége Önt terheli.

7.2. Adott fizetési mód választása kihathat a kifizetés teljesítésének idejére, és/vagy ez függhet egy harmadik félnek számító fizetési szolgáltatótól (lásd 6.3.). Amennyiben kifizetés után valamilyen okból kifolyólag nem tudunk szállítani egy megrendelt terméket, akkor természetesen a termékért a már kifizetett összeget hiánytalanul visszatérítjük, a 8. Szállítási feltételekben és a 12. Elállási jog című részben leírt visszatérítési előírások szerint járva el.

7.3. Amennyiben harmadik félnek számító fizetési szolgáltatót bevonó fizetési módot választ, Önnek az általa támasztott kötelezettségeket be kell tartania, és az esetlegesen a szolgáltatással járó díjat meg kell fizetnie. Kérjük, hogy az erre vonatkozó feltételekről és kikötésekről az adott szolgáltatónál tájékozódjon. Az ebből kifolyólag felmerülő kellemetlenségekért nem vállalunk felelősséget.

7.4. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelenleg elérhető fizetési módokat és/vagy ezek feltételeit bármikor módosítsuk az újonnan rendelkezésre álló fizetési módok Weboldalunkon történő megjelenítésével, anélkül, hogy erről bármiféle értesítést küldenénk Önnek.

 


8. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

8.1. Az áruházban kiválasztott és megrendelt termékeket a Classic For Men internetes áruház által leszerződött futárszolgálattal juttatjuk el Önhöz. A házhozszállítás előre fizetés esetén Magyarországon belül ingyenes, és a vásárlás bizonyos összegének mértékéhez nincs kötve. Amennyiben Ön utánvéttel vásárol, az utánvét költsége Önt terheli. A Classic For Men internetes áruház weboldalán keresztül rendelt termékeket ingyenesen csak olyan természetes személyeknek illetve cégeknek szállítjuk ki, akik szállítási címe Magyarországon található. Külföldről történő rendelés esetén a rendelés véglegesítése előtt kérjük, olvassa el az erre vonatkozó 8.4. bekezdést, illetve lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, hogy a szállítási költségről felvilágosítást adhassunk.

8.2. Akár személyes átvétel formájában, akár futárszolgálat esetén igyekszünk az általunk vállalt három napon belül azt teljesíteni. Azokat a termékeket, amelyek tekintetében elfogadtuk az Ön megrendelését, az általunk kiválasztott futárszolgálat segítségével kézbesítjük az Ön által megjelölt címre. A Classic For Men internetes áruház nem felel azért, ha a szállítási cím helytelen vagy hiányos. Személyes átvétel Szegeden, a Somogyi utca 17. szám alatt található üzletünkben lehetséges hétfőtől péntekig 9-18 között, illetve szombaton 10-13 óráig. A kiszállítás határideje a rendelés feladásától számított 1-3 munkanap. A futárszolgálat alkalmazottai reggel 8 és délután 17 óra között kézbesítenek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk előre pontosan megmondani, hogy az adott területen mikor terítenek a futárok. Általában igaz az, hogy a felvételt követő következő munkanapon, munkaidőben kézbesítenek, ám határozott időpontra történő szállítást sajnos nem tudunk garantálni. Amennyiben sem Ön, sem valamely családtagja nem tartózkodik otthon, akkor olyan címet adjon meg, ahol munkaidőben át tudja venni a csomagot (pl. a munkahelyét). A megjegyzésben feltüntethet egyéb tudnivalókat is a szállítási címmel kapcsolatban (pl. a kézbesítési idején Ön, illetve az Ön által az átvételre meghatalmazott személy hol található meg). A sikeres kézbesítés érdekében kérjük, adja meg mobiltelefonjának számát is, hogy a futárszolgálat munkatársa szükség esetén Önt elérhesse. Sikertelen kézbesítés esetén előfordulhat, hogy a megrendelést nem a következő munkanapon, hanem a futárral egy előre leegyeztetett időpontban fogja megkapni. A megvásárolt áru késedelmes kiszállításáért nem vállalunk felelősséget.

8.3. Rendelése véglegesítésével, annak megerősítésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Classic For Men internetes áruház által ebben a részben a szállítási feltételeinket elfogadja úgy, ahogy azok az Ön rendelésének elküldése idején weboldalunkon megjelentek. Ugyanakkor rendelésével megerősíti, hogy Ön olyan természetes személy, aki 18. életévét már betöltött vásárló, aki jogerősen képviselheti magát, illetve a vásárló szervezetet/céget a kötelezettségekkel járó szerződésekben, és hogy az Ön által megadott és a rendeléshez szükséges minden közölt adat a rendelés idejekor a valóságnak megfelel és teljes. Rendelése csak akkor tekinthető érvényesnek, ha arról a Classic For Men internetes áruház visszaigazoló emailt küld az Ön által megadott email címre. A Classic For Men internetes áruház fenntartja magának a jogot, hogy szállítási feltételeit bármikor módosítsa, annak a weboldalon történő megjelenítésével az Ön tudomására hozva anélkül, hogy erről Önnek értesítést küldene.

8.4. Abban az esetben, ha Ön weboldalunkon keresztül Magyarországon kívüli, illetve az EU-n kívül eső országban lévő szállítási címre rendel, előfordulhat, hogy Önt plusz adó és/vagy illeték terheli, melynek mértékét a megrendelt termékek szállítási címre érkezésekor állapítanak meg. Mivel ezek a terhek Önt illetik, kérjük, rendelése előtt erről tájékozódjon! További információkat ezzel kapcsolatban a helyi vámhivatalnál kaphat. Ugyanakkor azt is vegye figyelembe, hogy bizonyos, a Classic For Men internetes áruház által árusított márka termékeit nem áll módunkban külföldre szállítani adott licence és forgalmazási okokból kifolyólag. Megrendelés esetén, amennyiben a kiválasztott termékek bármelyike érintett ebből a sajnálatos szempontból, erről az Ön által megadott email címen keresztül tájékoztatjuk. Szintén kérjük, vegye figyelembe, hogy a külföldre postázott csomagokat a vámügyi hatóságok kinyithatják és átvizsgálhatják.

Külföldre érvényes szállítási díjaink és fizetési módok EU-n belül megközelítőleg bruttó 8,000.- Ft. Áruházunkban vállalunk bármely külföldi országba történő megrendelést és kiszállítást az általunk leszerződött futárszolgálat által. Ennek menetéről és a szállítási díjakról ügyfélszolgálatunk email címén keresztül kérhet egyedi árajánlatot: classic@classicformen.hu

 


9. KELLÉKSZAVATOSSÁG

9.1. Hibás teljesítés esetén kellékszavatosság jogával élhet a Classic For Men internetes áruházzal, mint vállalkozással szemben és kellékszavatossági igényét érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ezek a kellékszavatossági igények az Ön választása alapján a következők lehetnek: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Classic For Men internetes áruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

9.2. A kellékszavatosság határidejét illetően Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt árucikkek esetén ez a határidő egy év. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

 


10. TERMÉKSZAVATOSSÁG

10.1. Ingóságok hibája esetén Ön - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.2. A kellékszavatosság határidejét illetően termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

10.3. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

10.4. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10.5. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 


11. JÓTÁLLÁS

11.1. A Classic For Men internetes áruház weboldalán árult termékek esetében jótállunk azok eredetiségéért és minőségéért teljes mértékben, azon időszakot értendően, ami a szerződési feltételekben meghatározásra kerül. Ugyanakkor jótállunk azért, hogy bármelyik termékünk a jótállási ideje alatt a kiszállítástól kezdve, minden tekintetben megfelel a leírtaknak, kiváló minőségű és az életszerűség keretei között megfelel azoknak az elvárásoknak és céloknak, amelyekre az adott termékeket használják.

11.2. A vonatkozó törvény kötelező előírásaiban biztosított jótállási jogok tekintetében Ön, mint vevő állandó védelem alatt áll. Hibás teljesítés esetén jótállási jogával élhet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § alapján. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Classic For Men Webshop. E-mail cím: classic@classicformen.hu, Postai cím: 6720 Szeged, Somogyi u. 17.

11.3. Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át: (i) Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 30 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. (ii) A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege kb.: 1,500.- Ft (iii) Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

11.4. A jótállási idő a Classic For Men internetes áruházban árusított termékekre a törvény szerinti 24 hónap. Ez alól kivételt képeznek a következő esetek, amennyiben (i) a terméket kísérő dokumentumban és/vagy garancialevélben erre vonatkozóan más jótállási idő szerepel, és a törvény ezekre a termékekre rövidebb jótállási időt is megenged vagy (ii) a termékek általános használati ideje kevesebb, mint 24 hónap. Utóbbi esetben a jótállási idő a termék használati idő idejére csökkentendő.

11.5. Jótállás joga

11.5.1. Jótállási jogát csak abban az esetben gyakorolhatja, ha Ön betartotta a termék használatára vonatkozó utasításokat amelyek (i) egyértelműek a termék jellegéből kifolyólag és/vagy (ii) amelyek az adott termék eredeti gyártói utasításában, illetve (iii) amelyek a Classic For Men internetes áruház által biztosítottak az Ön számára.

11.5.2. A jótállás az adott termék szokványos használatából eredő kopás, elhasználódás végett nem alkalmazható. Szintén nem érvényesíthető a jótállás, amennyiben az adott termék meghibásodása téves használat és az ebből következő esetleges károk tekintetében, annak eredményeképpen áll elő.

11.5.3. Önnek jótállási joga van, ha az Ön számára kézbesített termék nem megfelelő vagy hibás. Csak akkor nem érvényesítheti az ilyen esetekben jótállási jogát, ha a rendelés elküldésekor Önnek az adott termék hibájáról tudomása volt, illetve ha a terméket illetően az adott hibát Ön idézte elő.

11.6. Hibás termék

11.6.1. Kérjük, hogy bármilyen hiba észlelése esetén haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot velünk, majd az egyeztetést követően annak alapján küldje vissza a terméket a Classic For Men internetes áruház címére. A termékkel kapcsolatban felmerült panaszát az alábbi szükséges dokumentumokkal igazolja: (i) írásban közölt nyilatkozatot és/vagy más igazolást, amire panaszát alapozza (ii), számlát és más fizetési bizonylatot, ha van, illetve (iii) a vonatkozó törvények által előírt egyéb iratokat, ha vannak. Ezt követően a hibás termékkel kapcsolatos panaszát alaposan kivizsgáljuk.

11.6.2. Amennyiben a termék meghibásodása megállapítottan az Ön hibáján kívül történt, joga van az adott termék megjavítását, illetve kicserélését kérni, ha abból még rendelkezésre áll a készleten. Ha a teljesíthetőség keretein belül, túlságosan sok anyagi ráfordítással végezhető el csak a termék kijavítása, vagy cseréje, akkor visszatérítjük Önnek a termékért kifizetett összeget. Amennyiben a termék kijavításának illetve cseréjének költségét vállaljuk, ez természetesen semmilyen esetben sem jelenthet az Ön számára többletköltséget és ilyen esetben nem kérheti a termék árának csökkentését, illetve nem rendelkezhet pénz-visszatérítési jogával. Kijavított vagy cserélt termék esetén ugyanazok a feltételek állnak fenn, mint amelyek az eredeti szerződésben voltak foglalva. Ha a megjavított illetve kicserélt termék esetében újra jelentkeznének ugyanazok a hibák, Önnek természetesen jogában áll ezt követően a terméket visszaküldeni és pénz-visszatérítést kérnie.

11.7. A pénz-visszatérítés kizárólag banki átutalással történik, ezért kérjük, hogy bankszámlaszámát hozza tudomásunkra, beleértve a bank nevét, IBAN/folyószámla számát és a számla tulajdonosának nevét, hogy a térítést lebonyolíthassuk. A korábban kifizetett teljes összeget visszatérítjük Önnek, beleértve a kezelési díjat is, ami a fizetés során felmerült. Visszaküldési költséget abban az esetben térítünk meg, amikor hibás vagy nem megfelelő terméket vagy termékeket kézbesítettünk az Ön számára. Ahhoz, hogy jótállási jogával élhessen, kérjük, hogy a csomaggal érkezett számlát őrizze meg.

11.8. Vis maior helyzet esetén, azaz rajtunk kívül eső okok miatt kialakult helyzetekben nem vagyunk felelősségre vonhatók, ha a szerződésben foglalt kötelezettségeinknek nem tudunk, vagy csak késedelemmel tudunk eleget tenni. Ilyen vis maior helyzetek lehetnek katasztrófa, időjárás következtében előforduló állapot, ami lehetetlenné teszi a szállítást, háború, polgári felkelés, stb.

11.9. A Classic For Men internetes áruház a rá vonatkozó és a törvény által megfogalmazott kötelezettségeket betartja. Kérjük, hogy Ön is az Önre vonatkozó előírásokat vegye tudomásul, ugyanis nem tartozunk felelősséggel, ha Ön ezek bármelyikét megszegi.

 


12. ELÁLLÁSI JOG

12.1. Ön az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy az alábbi nyilatkozat-minta a Classic For Men internetes áruház ügyfélszolgálatára, az classic@classicformen.hu email címére vagy postacímére való elküldésével gyakorolhatja.

„ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ................................................................................................................

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

...............................................................................................................................

Rendelés nyilvántartási száma vagy a számlaszám:.............................................

Bankszámla tulajdonosának neve:........................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ........................................................

A fogyasztó(k) neve: ..............................................................................................

A fogyasztó(k) címe: ..............................................................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

................................................................................................................................

Kelt ........................................................”


Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a fentiekkel összhangban gyakorolta.

12.2. Az elállási határidő az alábbi, különböző esetek szerint alakul: (i) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. (ii) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi. (iii) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi. (iv) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket. Az előbbi esetekben foglaltak nem érintik azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

12.3. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.4. Elállás esetén Önt is terheli bizonyos kötelezettség. Ha Ön eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. Kérjük, hogy az ügyintézés gyorsítása érdekében a termékkel együtt a termék számlájának másolatát is juttassa vissza részünkre. Bérmentesítés nélkül feladott küldeményt nem áll módunkban átvenni. Javasoljuk, hogy postai visszaküldés esetén ajánlott küldeményként adja fel a terméket, mert a postán elvesző küldeményekért felelősséget nem vállalunk. Az árucikk csak az eredeti címkével együtt szolgáltatható vissza. Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, a webáruház üzemeltetője kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Ön a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Ön kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. Ön csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

12.5. Elállás jogának gyakorlása kapcsán a fentieken túl további kötelezettség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy elállás jogának gyakorlása a szerződéssel összefüggő járulékos szerződéseket is megszünteti.

A vonatkozó kormányrendeletről bővebben itt olvashat: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozó szakasza.

12.6. Kivételt képez néhány eset, amikor nem élhet elállási jogával: (i) az Ön kifejezett kérése szerint készült illetve személyre szabott termékekre; (ii) egészségvédelmi és higiéniai okokból vissza nem küldhető, (iii) szállítás után le nem zárt állapotban levő termékekre vonatkozóan.

12.7. Az elállási jog gyakorlásának következményei

12.7.1. Pénz-visszatérítés legkésőbb az elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül történik meg.

A pénz-visszatérítés csak a visszaküldött termék vagy az erről szóló bizonylat kézhezvétele után történik meg, attól függően, hogy melyiket kapjuk meg előbb. A pénzvisszatérítés kizárólag banki utalással történik, és Ön minden esetben a teljes kifizetett összeget kapja vissza, kivéve az ön korábbi kifizetése során felmerült adminisztratív költséget, mely a fizetés módjából fakadt.

12.7.2. A Classic For Men internetes áruház a hibás vagy tévesen kézbesített termékek esetén a visszaküldés költségeit vállalja. Minden más esetben a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

12.7.3. Termék visszaküldés esetén a termékeket az előzetesen megadott címünkre küldje vissza (Classic For Men Webshop / 6720 Szeged, Somogyi u. 17.), legkésőbb az Ön elállási szándékot közlő értesítésétől számított 30 napon belül. A termék vagy termékek személyes módon való visszajuttatására nincs mód, azt csak postai vagy futárszolgálattal kézbesítheti. A megfelelő ügyintézés érdekében kérjük, vegye figyelembe, hogy a határidőt csak a termék 30 napon belüli visszajuttatásával tekinthetjük csak betartottnak.

12.7.4. Elállási jogát csak abban az egy esetben nem gyakorolhatja, ha a visszaküldött termék igazolhatóan értékcsökkenést szenvedett el a nem rendeltetésszerű használat következtében.

 


13. TERMÉKVISSZAKÜLDÉS

13.1. Ebben a pontban tárgyalt termék-visszaküldési jog a törvény által biztosított rendeléstől illetve szerződéstől való elállási jogtól független jog.

13.2. Rendelésének megérkezésekor kérjük, hogy a csomagot annak kézbesítéskor szíveskedjék azt megvizsgálni átvételkor. Ha olyan sérülést tapasztal a csomagoláson, mely a benne lévő áru károsodására utal, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban térítésmentesen cserélni a küldeményt. Ha sérülést tapasztalnak, kérjük haladéktalanul lépjenek ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatba az classic@classicformen.hu email címen vagy munkaidőben a +36 30 855 6444 telefonszámon.

13.3. Az Ön által megrendelt termék vagy termékek birtokjoga csak és akkor száll át Önre, amikor a rendeléskor megállapított végösszeg teljes mértékben megérkezett hozzánk (beleértve az esetleges külföldi kézbesítés során felmerült postaköltséget). Amennyiben pénz-visszatérítési kötelezettség áll fenn részünkről, az adott termék vagy termékek birtokjoga csak és akkor száll vissza ránk, ha a termékvisszaküldés során az megérkezett hozzánk és pénz-visszatérítési kötelezettségünket teljesítettük Ön felé a jelen Általános Szerződési Feltételekben megjelölt módon.

13.4. A csomag elvesztésének vagy az abban megküldött termék vagy termékek megsérülésének kockázata átszáll Önre, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik fél (akit Ön megbízott a csomag átvételével) fizikailag a termék birtokába jut. A termékvisszaküldés során a termékek elvesztésének vagy sérülésének kockázata átszáll ránk, amikor mi vagy az általunk megjelölt harmadik fél fizikailag a termék birtokába jut.

13.5. Hibás, illetve más, egyéb tekintetben a rendelésének nem megfelelő termék vagy termékek kézhezvétele esetén a Classic For Men internetes áruház önként biztosítja Önnek a jogot, hogy az adott terméket vagy termékeket Ön visszaküldje nekünk. Ezt a lehetőséget a törvény által előírt és felénk támasztott elállási jog betartásától és jótállási kötelezettségünktől függetlenül szavatoljuk az Ön számára.

13.6. A Classic For Men internetes áruház tevékenységéből fakadóan kivételt képez néhány eset, amikor nem élhet a termékvisszaküldés jogával: (i) az Ön kifejezett kérése szerint készült illetve személyre szabott termékekre; (ii) egészségvédelmi és higiéniai okokból vissza nem küldhető termékekre, (iii) szállítás után le nem zárt állapotban levő termékekre.

13.7. Ön indoklás nélkül visszaküldhet bármely Ön által rendelt terméket vagy termékeket a kézhezvételtől számított 30 napon belül. Amennyiben a termék nem hibás, illetve a rendelésének megfelelően került kiszállításra a termék vagy termékek visszaküldésének közvetlen költségét Ön állja. Ellenkező esetben a termék vagy termékek visszaküldésének közvetlen költségét a Classic For Men internetes áruház állja.

13.8. Termék-visszavétel

13.8.1. Fontos információ számunkra, hogy megismerjük a visszaküldés okát, hogy ennek megfelelően tudjunk eljárni, gyorsítani az ügyintézést és fejleszteni szolgáltatásainkat. Ezért kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy termékvisszaküldés esetén röviden leírja a visszaküldés okát.

13.8.2. A visszaküldött terméket abban az esetben tudjuk csak visszavenni, amennyiben azt a kiszállításkor és a kézhezvételkor megkapott eredeti állapotában, annak sértetlen csomagolásában kapjuk vissza. Ez alatt nem a Classic For Men internetes áruház csomagolását értjük, hanem az adott termék vagy termékek gyári csomagolásait. Példának okáért egy ing esetében higiéniai okokból semmilyenféle viselésnek ne legyen rajta nyoma, mint pl. gyűrődések vagy testnedvek, semmilyen mértékben rongálás ne legyen tapasztalható rajta.

13.8.3. A Classic For Men internetes áruház csak abban az esetben veheti vissza a terméket vagy a termékeket, ha azok a fenti feltételeknek megfelelően lettek visszaküldve. Ebből kifolyólag ha azok nem tesznek eleget ezeknek a fenti feltételeknek, nem áll módunkban az értük előzőleg kifizetett pénzt visszatéríteni. Ilyen esetekben fenntartjuk a jogot, hogy a termék vagy termékek újbóli elküldése esetén a kézbesítés közvetlen költségét Ön megtérítse számunkra.

13.8.4. Visszavétel esetén a Classic For Men internetes áruház a termék vagy termékek visszaérkezésétől számított 30 napon belül visszatéríti Önnek a teljes összeget, amit az adott termék vagy termékekért Ön kifizetett. Felhívjuk figyelmét, hogy ez alól kivételt képez értelemszerűen az esetlegesen Ön által eszközölt, utánvétes csomagból fakadó kezelési díj, amely a fizetési mód adminisztratív feldolgozásának díja és amit nem áll módunkban megtéríteni.

13.9. Pénz-visszatérítés

13.9.1. Visszaküldött áruként kezeljük az adott termékcseréből fakadó árucserét, ami jelentkezhet pl. méret vagy más termék választása miatt is. Ilyen esetekben az Ön által az adott termék vagy termékeket illető összeget visszatérítjük Önnek, és a kiválasztott cseretermékekre újabb rendelést kell leadnia.

13.9.2. A Classic For Men internetes áruház által végrehajtott pénz-visszatérítés kizárólag banki utalással történik.

 


14. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

14.1. A Classic For Men internetes áruház felelősséget vállal a fogyasztóvédelmi és termékszavatossági törvények által előírt módon és minden olyan esetben, amikor részünkről kötelességmulasztás esete áll fenn, illetve szándékosan elkövetett csalás által okozott károkért illetve veszteségekért. A Classic For Men internetes áruház nem vállal felelősséget a ránk vonatkozó törvények betartása mellett olyan esetekben mely a weboldal technikai hibáiból, a weboldal hozzá nem férhetőségéből, vírusok által okozott adatvesztésből eredeztethető károkozásért, illetve az ebből okozott vélt vagy valós veszteség során keletkezett. Felelősségünk kisebbítése, illetve kizárása nem üzletpolitikánk része, és ránk is vonatkoznak ezzel kapcsolatos kötelezettségek.

14.2. A Classic For Men internetes áruház weboldalán található információk alapján vásárolt termékek felhasználása a vevő felelőssége. Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű felhasználásból származó veszteségért, vagy kárért. Jelen felhasználási feltételek megszegéséből eredő károkért és/vagy veszteségekért mindennemű felelősségvállalást Ön kötelezi magát, hogy kártérítést fizessen nekünk, és mentesítsen minket és bármely harmadik fél részéről jövő igénybejelentéstől vagy követeléstől.

14.3. A Classic For Men internetes áruház jogában áll a weboldal bizonyos részeinek, vagy egészének felügyeletét, működtetését átadni az általa kiválasztott alvállalkozásnak beleértve az ehhez kapcsolódó jogköröket és kötelezettségeket. Az Ön felé járó teljesítések terhe ettől függetlenül továbbra is minket, illetve ezt a tevékenységet végzőket terheli, mint kötelezetteket Önnel szemben. Ha az általános szerződési és felhasználási feltételek bármelyik pontjában megállapított közlések érvényességét az esetleges illetékes hatóság által végzet felülvizsgálat során változtatásra, javításra illetve kiegészítésre szorul, azokat mi a teljesítés eredeti céljának megfelelően módosítjuk.

14.4. A Classic For Men internetes áruház és Ön, mint vevő között létrejött szerződéses egyezményt a jelen szerződési és felhasználási feltételek teljes körűen szabályozzák. Az ettől kívül eső szóbeli vagy írásbeli megállapítások nem kötelezhetik se Önt, se a Classic For Men internetes áruházat másképp, kivéve, ha ezzel kapcsolatosan külön írásos szerződés nem létesült a két fél között.

 


15. KAPCSOLATFELVÉTEL

15.1. A Classic For Men internetes áruház az Adatkezelési Szabályzatban részletezettek szerint felveheti Önnel a kapcsolatot levélben, e-mailben, telefonos üzenetben (SMS), illetve telefonon keresztül és természetesen a weboldalon megjelenített információk által. Önnek is lehetősége van kapcsolatot felvenni velünk, ügyfélszolgálatunkkal telefonon keresztül illetve, az classic@classicformen.hu email címre küldött elektronikus levél formájában. Ügyintézés esetén a hatályos törvények előírásainak megfelelően. A Classic For Men ügyfélszolgálata az Önnek megküldött közléseket írásban teszi meg. Internetes áruházunk használata által Ön a szerződéshez illetve vásárláshoz kapcsolódó kommunikáció elektronikus formában történő lebonyolítását elfogadja. A vonatkozó törvények által a Classic For Men internetes áruház is hozzájárul, hogy az így történő levélváltások érvényességét elektronikus aláírásként kezelni.

15.2. Ha Ön részéről bármilyen kérdés merülne fel szabályzatunkkal illetve weboldalunkon megjelenített termékeinkkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az classic@classicformen.hu email címen, illetve telefonos elérhetőségünkön keresztül.

 


16. PANASZÜGYINTÉZÉS

16.1. Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést. A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és írásban tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. A telefonhívásért az ügyfeleket emelt díj nem terheli. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát a vevőnek legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal együtt írásban megküldjük.

16.2. Az írásbeli panaszokat 5, de legfeljebb 30 munkanapon belül megvizsgáljuk és indoklással megválaszoljuk. A panaszokra vonatkozó levelezéseket 5 évig megőrizzük. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával.

Felügyeleti szervünk a következő: Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. Postacím: 6701 Szeged, PF: 542. Telefonszám: +36 62 680 530, Telefax: +36 62 680 531, E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu

16.3. Amennyiben panaszait az ügyfélszolgálatunk keretében nem orvosoljuk, peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételére van lehetősége békéltető testület formájában, melynek neve: Csongrád Megyei Békéltető Testület: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12., Tel.: +36-62-426-343

16.4. Ha a Classic For Men internetes áruház weboldalán bármilyen jogsértést tapasztal, amely szerzői vagy egyéb jogokat sért, kérjük, hogy azonnal értesítsen minket ügyfélszolgálatunkra, az classic@classicformen.hu email címre eljutatott levél formájában.

 


17. VERSENYEK, JÁTÉKOK, NYEREMÉNYSORSOLÁSOK

A Classic For Men internetes áruház weboldalán illetve Facebook oldalán meghirdetett versenyek, játékok, illetve ingyenes nyereménysorsolásokra adott, sajátos szabályok vonatkoznak majd. Kérjük, hogy ha bármely versenyen, játékon, illetve nyereménysorsoláson részt kíván venni, előtte tájékozódjon az adott esemény erre vonatkozó szabályzatáról, ugyanis részvételével úgy tekintjük, hogy Ön hozzájárult és kötelezte magát az ott leírt szabályok betartására.

 


18. TARTALOM

18.1. A Classic For Men internetes áruház weboldala előfordulhat, hogy esetenként nem lesz elérhető, és hibák is jelentkezhetnek benne, amit igyekszünk lehetőségeinkhez mérten időben javítani a zavartalan felhasználás érdekében olyan mértékben, ahogyan azt a törvények megengedik mindenféle szavatosság, feltételek vagy garanciák nélkül.

18.2. Amennyiben a vonatkozó törvények előírják csak akkor kötelességünk weboldalunkon található adott információk, illetve tartalmak frissítése. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Classic For Men internetes áruház weboldalán található információkat, anyagokat, termékeket és/vagy szolgáltatásokat ideiglenesen vagy véglegesen módosítsuk, szerkesszük, töröljük, felfüggesszük vagy megszüntessük.

 


19. KÜLSŐ HIVATKOZÁSOK

19.1. A Classic For Men internetes áruház weboldalára mutató hiperlinket hozhat létre más weboldalról vagy dokumentumból előzetes hozzájárulásunk nélkül, amennyiben az ebben a részben leírt feltételeket teljesíti.

19.2. Tilos, hogy a külső hivatkozás (hiperlink) weboldalunk adott részét és/vagy tartalmát más tartalmak között vagy közé rejtve jelenítsen meg. Tilos emellett, hogy a Classic For Men internetes áruház weboldalára mutató linket megjelenítő külső weboldal az ott található állásponttal illetve szemlélettel beleegyezésünk nélkül azonosítsa a Classic For Men internetes áruházzal magát, beleértve a weboldalunkon megjelenített tartalmat vagy az ott árusított termékeket. Tilos továbbá a Classic For Men internetes áruház weboldalán található tartalmak olyan külső weboldalakon történő megjelenítése, amely kirekesztő, rágalmazó, pornográf illetve bűncselekménynek és más törvényszegésnek minősül, illetve amely a Classic For Men internetes áruház saját felfogása szerint hírnevét, illetve az általa árusított márkáknak és a vele kapcsolatba hozható vállalkozásoknak a hitelességét rombolná.

19.3. Felelőssége ebben kizárólag annak a természetes személynek van, aki a külső hivatkozást az adott weboldalon létrehozta, amelyről a hiperlink a Classic For Men internetes áruház weboldalára mutat.

19.4. Mindenkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor, saját belátásunk szerint kérhessük, hogy töröljön bármely linket, amelyet Ön hozott létre, és amely a Classic For Men internetes áruház weboldalára mutat más külső weboldalakról. Ekkor a Classic For Men internetes áruház törlési felszólítást küld el az érintett személy email címére, aminek következtében átvételtől számított 3 napos türelmi idővel törölni kell a külső hivatkozás linkjét, illetve tartózkodnia kell további linkek létrehozásától más weboldalakon, mely a Classic For Men internetes áruház weboldalára mutat.

 


20. TULAJDON- ÉS SZERZŐI JOG, ILLETVE VÉDJEGYEK

20.1. A Classic For Men internetes áruház weboldalának felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép szerzői jogi védelem alatt áll. Ezek felhasználása a jogtulajdonosok hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. Igyekszünk a lehető legpontosabb képet adni webáruházunkban megvásárolható minden egyes termékről, mégis az adott termékekről közölt képek, illetve az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.

20.2. A „Classic For Men” és az általa árusított márkák, logóik és almárkanevek az adott jogtulajdonosok védjegyei. A Classic For Men nevét és/vagy logóját semmilyen a Classic For Men-hez nem kapcsolódó termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban nem szabad használni semmilyen módon, kivéve, ha előzetesen a Classic For Men-től erre írásban engedélyt kérnek, vagy ha ez másképpen megengedett jelen felhasználási feltételekben. Bármilyen más védjegy, amely megjelenik ezen a weboldalon, és nem a Classic For Men tulajdona, saját tulajdonosa tulajdonát képezi, aki esetlegesen kapcsolódhat, kapcsolatban állhat a Classic For Men-nel, illetve annak szponzoráltja lehet.

20.3. Amennyiben másként nincs jelezve, a Classic For Men internetes áruház weboldalát, beleértve annak teljes tartalmát, úgymint design, szövegek, grafikai elemek, logók, képek, hang-és videofelvételek és egyéb a weboldallal kapcsolatos elemek szerzői jog és más ide vonatkozó szellemi tulajdonnal kapcsolatos törvény védi, a szerzői jog tulajdonosa pedig a Classic For Men és a vele szerződött tartalomszolgáltatók. A Classic For Men a tulajdonosa, illetve esetenként az engedélyese a weboldallal kapcsolatos összes szellemi tulajdonnak és egyéb tulajdonosi jogoknak. Minden ilyen jog fenntartva.

20.4. A Classic For Men internetes áruház által használt összes szoftver a Classic For Men tulajdona (kivéve nyílt forráskódú szoftvert használata esetén). Minden tartalmat, összeállítást és szoftvert a vonatkozó szerzői joggal kapcsolatos törvények védenek. Jelen weboldal semmilyen más felhasználása, ideértve a tartalom reprodukálását, módosítását, terjesztését, továbbítását, újrakiadását, kiállítását vagy megírását nem engedélyezett, kivéve, ha előzetesen a Classic For Men-től erre írásban engedélyt nem kapnak.